HOME  |  Overzicht nieuwsberichten  |  Verslag raadsvergadering 6 juni 2019

Verslag raadsvergadering 6 juni 2019

Dit item is verlopen op 20-06-2019.
De gemeenteraad in het Rondeel

Nadat de volle agenda en de besluitenlijst waren vastgesteld, werden de afdoeningsvoorstellen van ingekomen stukken en de mededelingen behandeld. Er waren enkele inhoudelijke vragen van verschillende raadsleden over de ingekomen stukken, die in de beeldvormende fase geagendeerd werden.

De heer Musters maakte gebruik van het spreekrecht. Hij sprak namens de dorpsraad Oude-Tonge in over het onderwerp staalslakken in Oude-Tonge, en toonde een aantal foto’s. Sommige raadsleden stelden aanvullende vragen aan de heer Musters. Wethouder Markwat gaf daarna een uitgebreide toelichting over de veiligheidsaspecten rondom de staalslakken. Tijdens de vergadering werden geen mondelinge vragen door de raadsfracties gesteld.

Beeldvormende fase

In de beeldvormende fase kwamen eerst acht ingekomen stukken aan de orde waar de raadsleden inhoudelijk op wilden reageren. De verschillende collegeleden beantwoordden vragen van de raad en gaven waar nodig toelichting. In de beeldvormende fase stonden geen raadsvoorstellen op de agenda.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase kwamen maar liefst acht onderwerpen aan de orde. Over de Startnotitie Transitievisie Warmte kon direct worden besloten. Alle fracties, met uitzondering van de fractie Groep Jan Zwerus, stemden in met het voorstel. Ook over de Startnotitie grondstoffenbeleidsplan 2020-2025 werd direct een besluit genomen. Dit voorstel werd unaniem aangenomen. Het voorstel met betrekking tot de Nota Accommodatiebeleid Goeree-Overflakkee 2019-2023 en Nota Vastgoedbeleid 2019-2023 was volgens meerdere raadsleden nog niet rijp voor besluitvorming, en wordt daarom in een volgende raadsvergadering opnieuw op de agenda gezet. Hetzelfde gold voor het raadsvoorstel Prestatiesubsidie 2019 SRGO. Over het raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 SVHW, dat daarna aan de orde kwam, kon direct worden besloten. Het voorstel werd unaniem aangenomen. Het raadsvoorstel Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond en zienswijze begroting(-swijziging) 2019 en 2020 riep wat kritische opmerkingen op van enkele raadsleden, maar na toelichting van de wethouder kon toch direct unaniem worden ingestemd met het voorstel. Ook met het raadsvoorstel Investeringsbudget beroepscampus Middelharnis werd unaniem ingestemd. Op verzoek van mevrouw ’t Hoen (PvdA) werd het raadsvoorstel met de Wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Goeree-Overflakkee in de oordeelsvormende fase besproken en niet in de besluitvormende fase zoals in de agenda stond. Nadat mevrouw ’t Hoen enkele vragen aan de wethouder stelde, werd tot besluitvorming overgaan. Alle fracties, behalve de PvdA, konden instemmen met het voorstel. 

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase kwamen drie onderwerpen aan de orde. De Begroting GGD 2020 en zienswijze gemeenteraad, de Begroting 2020 en werkplan DCMR en het Bestemmingsplan Capelleweg 70 te Oude-Tonge. De gemeenteraad stemde unaniem in met deze voorstellen.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is te bekijken via https://www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen. De volgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 20 juni 2019 vanaf 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis