HOME  |  Overzicht nieuwsberichten  |  Verslag raadsvergadering 25 juni 2020

Verslag raadsvergadering 25 juni 2020

Gemeenteraad in het Rondeel

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee hield op 25 juni weer een online-vergadering waarin beraadslaging en besluitvorming plaatsvond volgens de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Met 22 agendapunten was er sprake van een bomvolle agenda.

Na het vaststellen van de online aanwezigheid van raadsleden en collegeleden; een vereiste in de Tijdelijke wet, volgden enkele huishoudelijke mededelingen waarna de vaststelling van de agenda aan de orde kwam. Op verzoek van het college werd het voorstel Bestemmingsplan Kraaijenissedijk 1 Melissant na instemming van de gemeenteraad van de agenda gehaald. Verder was al bekend dat het wegnemen openbaarheid kerkepad Klarebeekweg Ouddorp een gevoelig onderwerp was. Hierdoor was het geen verrassing dat de heer Tuk (ChristenUnie) mede namens de fractie Vol Vreugde een amendement aankondigde op het raadsvoorstel, en de heer P.C. Grinwis (SGP) namens alle fracties met uitzondering van Groep Jan Zwerus een motie indiende over dit onderwerp. Verder werden drie moties aangekondigd over onderwerpen die niet op de agenda stonden. De heer De Jonge (Groep Jan Zwerus) diende een motie in over concrete resultaten Smart Water. De heer Vreugde (Vol Vreugde) diende mede namens Groep Jan Zwerus een motie in over onderzoek naar de mogelijkheden van uitbreiding van het skatepark in Middelharnis. Als laatste diende de heer Heintjes (VKGO) mede namens ChristenUnie, PvdA en Eiland van Vrijheid een motie in over tijdelijke verruiming van toeristisch kamperen, waarna de agenda werd vastgesteld. Ook de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering en de actielijst werden vastgesteld, nadat de vraag van de heer Breederveld (SGP) over actiepunt 755; het opknappen van De Punt bij Twins, door wethouder Feller was beantwoord.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase kwam eerst het wegnemen van de openbaarheid van het kerkepad Klarebeekweg in Ouddorp aan de orde. Bij gebrek aan draagvlak werd het amendement ingetrokken. Er kon direct over het voorstel worden gestemd: De hele raad stemde voor, met uitzondering van de drie leden van de ChristenUnie. De motie over dit onderwerp, over het toekennen van cultuur-historische waarde aan kerkepaden, kon op unanieme steun rekenen.
Het nieuw subsidiestelsel voorschoolse educatie 2020-2022 bleek een ingewikkeld onderwerp: Na een debat van twee termijnen wilde de raad nog geen besluit nemen over het voorstel. Daardoor schuift het voorstel voor besluitvorming door naar de volgende raadsvergadering. In de oordeelsvormende fase stond op verzoek van de heer Huising (CDA) ook een ingekomen stuk uit de vorige raadsvergadering op de agenda; een brief van de provincie Zuid-Holland over de “Quickscan planoptimalisatie 30.000 extra woningen”. Wethouder Markwat beantwoordde hier verschillende vragen over.
Op het voorstel Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet Aanpak kademuur Vingerling en Wilhelminabrug, kwamen enkele kritische opmerkingen. Na het debat kon echter direct over het voorstel worden besloten, waarna het unaniem werd aangenomen.

Omdat de uitgebreide debatten veel tijd vergden, kwam de geplande eindtijd van de raadsvergadering al snel in zicht, terwijl nog zes onderwerpen in de oordeelsvormende fase, zes onderwerpen in de besluitvormde fase en de behandeling van de ingekomen stukken open stonden. Daarop besloot de gemeenteraad op verzoek van de voorzitter om alleen nog de onderwerpen te behandelen in de besluitvormde fase en voor de resterende punten een nieuwe datum te plannen in de eerste week van juli.

Besluitvormende fase

Nadat de raad de geheimhouding had bekrachtigd van enkele documenten uit het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2020, kwamen de zes voorstellen uit de besluitvormende fase aan de orde. Met de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2025 van SVHW, de Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp RR, de Begroting 2021 en Jaarverslag 2019 Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond, het bestemmingsplan Kelderweg 1, 24 en 25 Ouddorp, het benoemen van leden in verschillende commissies en het voorstel Personeelshandboek 2020 en Griffie werd unaniem ingestemd. De andere onderwerpen worden behandeld in de ingelaste vergadering in de eerste week van juli.

Eén onderwerp kon niet worden doorgeschoven, en dat was het afscheid van de heer De Jonge (Groep Jan Zwerus), die tijdelijk het raadslidmaatschap vervulde omdat de heer Zwerus voor herstel met tijdelijk ontslag was. Het tijdelijk raadslidmaatschap liep tot en met 26 juni, waarna de heer Zwerus zijn raadszetel weer innam. De voorzitter complimenteerde de heer De Jonge met zijn invulling van de korte tijd van het raadslidmaatschap, waarna zij de vergadering sloot.

Officiële publicatie van de daarvoor in aanmerking komende besluiten volgt nog. De raadsvergadering is te bekijken via https://www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen. De datum voor het afwikkelingen van de resterende agendapunten van deze raadsvergadering was bij het schrijven van dit verslag nog niet bekend, maar valt naar verwachting in de eerste week van juli. De volgende raadsvergadering staat gepland op donderdag 16 juli aanstaande vanaf 19.30 uur.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis