HOME  |  Nieuwsbrieven  |  Nieuwsbrief Bedrijvencontactpunt  |  NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS

NIEUWSBRIEF ONDERNEMERS

Editie 2021 - 02

Inhoudsopgave

SVHW versoepelt betaling ondernemers/zzp-er

Kindpakket

Heling

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Steunpakket-regelingen Corona

Bedrijvencontactpunt (BCP)

SVHW versoepelt betaling voor ondernemers en ZZP-ers

SVHW geeft ondernemers en ZZP-ers die in 2021 een aanslag lokale belastingen hebben ontvangen, meer ruimte om te betalen. Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de Coronacrisis onder druk staat.

Allereerst is het mogelijk om in termijnen te betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging incasseert SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers uitstel van betaling aanvragen tot 1 oktober 2021. Zij moeten dit dan wel voor 31 mei 2021 aanvragen.

Ondernemers en ZZP-ers kunnen dit snel en makkelijk regelen via www.svhw.nl/ondernemers-zzp-ers-en-covid-19. Daar vinden zij ook meer informatie. Het is ook mogelijk om telefonisch automatische incasso of uitstel aan te vragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Als ondernemers kunt u zich aanmelden als aanbieder in het Kindpakket

De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat alle kinderen mee kunnen doen, zodat zij lekker kunnen sporten en zonder zorgen naar school kunnen gaan. Voor kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben is er daarom het Kindpakket, als extra steuntje in de rug.

Het Kindpakket biedt niet alleen voor deze kinderen mooie mogelijkheden, maar ook voor ondernemers. Als u zich als aanbieder in het Kindpakket heeft aangemeld en één of meer aanbiedingen heeft geplaatst, kunt u zeer waarschijnlijk een mooie toename in omzet zien. De ouders/verzorgers van deze kinderen kunnen aanbiedingen boeken in het Kindpakket en na goedkeuring bijvoorbeeld de kleding, schoolspullen of laptop bij u als aanbieder ophalen. Betaling volgt rechtstreeks vanuit de gemeente. Dus daar hebt u geen omkijken naar.

We willen graag een breed aanbod kunnen bieden aan deze kinderen, zodat ze echt mee kunnen doen. Wij hopen u hiermee enthousiast te hebben gemaakt voor het Kindpakket. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum van de gemeente.

Aanmelden

Wil u aanbieder worden in het kindpakket? Aanmelden kan op: www.goeree-overflakkee.nl/kindpakket/aanbieder.

Heling

De gemeente Goeree-Overflakkee hecht uit het oogpunt van misdaadbestrijding veel waarde aan het voorkomen van handel in gestolen producten. Diefstal is tenslotte alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die de gestolen producten wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling.

Wat is heling?

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat. Bijvoorbeeld: u kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Die prijs is dat ook vaak. Veelal gaat het dan om een gestolen product.

De gemeente Goeree-Overflakkee hecht veel waarde aan vrijheid voor ondernemers. Iedere ondernemer kan het beroep van handelaar/opkoper uitoefenen. Handelaren horen ook bij een gemeente als Goeree-Overflakkee. Maar een deel van deze branche is kwetsbaar voor het faciliteren van criminaliteit. Tweedehands producten kunnen via handelaren snel worden omgezet in geld. Het kan zijn dat de aangeboden producten afkomstig zijn van diefstal. Zo kan een handelaar zich (ongewild) schuldig maken aan heling, wanneer deze de aangeboden gestolen producten inkoopt. Check via www.stopheling.nl

Om te voorkomen dat  een handelaar gestolen producten inkoopt verwacht de gemeente Goeree-Overflakkee van handelaren dat zij onderzoek doen naar de afkomst van de producten, voordat die worden ingekocht. Op www.stopheling.nl of via de app Stopheling kan worden nagegaan of een aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat.

Aanmelden

Voor handelaren geldt specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden. Handelaren in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) producten zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Goeree-Overflakkee aan te melden. Door naleving van de wetten en regels draagt een handelaar bij aan de bestrijding van diefstal en heling.

Aanmelden kan via de site van de gemeente Goeree-Overflakkee. Door op onderstaande link te klikken komt u bij de pagina waar u zich als handelaar kunt aanmelden: www.goeree-overflakkee.nl/heling

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen. Verschillende groepen komen ervoor in aanmerking. De vorm en de voorwaarden verschillen per situatie.

De volgende 3 groepen zelfstandigen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning:

 • Zelfstandig ondernemers die vanuit de bijstand een bedrijf willen starten
 • gevestigde zelfstandig ondernemers in tijdelijke financiële problemen, waarvan het bedrijf nu of in de toekomst levensvatbaar is
 • zelfstandig ondernemers, die het voornemen hebben om hun niet-levensvatbaar bedrijf te beëindigen.

Definitie zelfstandig ondernemer

Binnen de Bbz-regeling wordt onder een zelfstandig ondernemer verstaan:

 • Een belanghebbende van 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd
 • Iemand die arbeid in een eigen bedrijf arbeid levert of een zelfstandig beroep uitoefent in Nederland en daar in zijn inkomensvoorziening van afhankelijk is
 • én voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan;
 • én voldoet aan het urencriterium zoals opgenomen in artikel 3.67 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (1225 uur werkzaam in bedrijf per kalenderjaar)

Definitie levensvatbaar bedrijf

Eén van de criteria om in aanmerking te komen voor het Bbz is dat uit het bedrijf nu of in de nabije toekomst, na hulpverlening vanuit het Bbz, een inkomen kan worden gegenereerd dat hoger is dan de bijstandsnorm.

Bij de hulpverlening vanuit de Tozo wordt de levensvatbaarheid niet beoordeeld. Als met ingang van 1 juli 2021 de Tozo eindigt en ondersteuning vanuit de overheid noodzakelijk blijft, dan wordt er een levensvatbaarheidstoets uitgevoerd.

Vormen van hulpverlening

Binnen het Bbz zijn twee vormen van hulpverlening mogelijk, die ook samen kunnen voorkomen:

 • Uitkering voor levensonderhoud ter hoogte van de maandelijkse norm voor de bijstand
 • Verstrekking van een bedrijfskrediet tot een maximum van € 205.410,00

De uitkering voor levensonderhoud wordt in eerste instantie verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Deze lening kan geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een uitkering als na afloop van het boekjaar blijkt dat het inkomen lager is dan de betreffende norm voor de bijstand.

De rente op het bedrijfskrediet bedraagt 8%. De looptijd is maximaal 10 jaar.

Bbz-Aanvraag indienen

Een aanvraag voor een Bbz-uitkering en/of bedrijfskrediet kan worden ingediend bij de gemeente. Voordat u een aanvraag indient wordt u verzocht om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek bespreken wij met u uw financiële situatie en de mogelijkheden voor bijstandsverlening op grond van het Bbz.

Indien uw Tozo-uitkering eindigt op 30 juni 2021 en u ook na deze datum behoefte heeft aan ondersteuning dan verzoeken wij u om vanaf 1 juni 2021 contact op te nemen met de gemeente.

Steunpakket-regelingen Corona

Landelijke regelingen

Wil u weten voor welke regelingen in aanmerking kan komen? Met Coronacalculator kunt u zien welke relevante regelingen er zijn voor uw organisatie.

Tozo 4

Als u nu gebruik maakt van de Tozo-uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Tozo 4 kunt u vanaf 1 april 2021 tot met 30 juni 2021 aanvragen.  De Tozo-4 uitkering kan voor maximaal 3 kalendermaanden en uitsluitend over hele kalendermaanden worden toegekend. Na 30 juni 2021 is géén aanvraag voor een uitkering levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal in het kader van Tozo-4 meer mogelijk.

Tozo 4-aanvraag indienen

TONK

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het Rijk heeft geld aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor deze regeling. De TONK is er voor als u weinig inkomen heeft door de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur (en eventuele servicekosten) of de hypotheek (en eventuele bijdrage VvE).

TONK-aanvraag indienen

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

De subsidie is voor mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers uit alle bedrijfssectoren komen in aanmerking, met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en instellingen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. Meer informatie over de TVL

NOW 3.0: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het doel van de NOW is zoveel mogelijk bedrijven en banen behouden. Voor de 4e periode was er tot en met 14 maart 2021 een aanvraag te doen, de 5e periode start 17 mei 2021. Meer informatie over de NOW 3.0

Krediet aanvragen

Binnen TOZO is er mogelijkheid om €10.157,- te lenen als bedrijfskrediet tegen 2% rente. Daarnaast komen sommige bedrijven ook in aanmerking voor krediet via BMKB-C of is er mogelijkheid tot garantstelling voor kredietverlening via de KKC-regeling of GO-C

Uitstel landelijke belastingen

Tot en met 30 juni 2021 is bijzonder uitstel van betaling belastingen aan te vragen. Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 juli 2021 en vanaf 1 oktober 2021 begint de terugbetaling van de belastingschuld in 36 maandelijkse termijnen. Bij een verwachtte lagere winst is de voorlopige aanslag te wijzigen zodat er direct minder belasting betaalt hoeft te worden.

Regionale regelingen

SVHW: zoals 10 februari 2021 bekend gemaakt is, kunnen ondernemers voor alle lokale belastingen over 2021 uitstel van betaling vragen tot 1 oktober 2021 of in termijnen betalen via automatische incasso. Dit dient te worden aangevraagd voor 31 mei 2021.

Gemeentelijke regelingen

In alle gemeenten is er aandacht voor steun voor de lokale ondernemers en wordt ‘koop lokaal’ gepromoot. Daarnaast zijn er in  de gemeente Goeree-Overflakkee nog specifieke maatregelen genomen.

Steunfonds coronamaatregelen ondernemers Goeree-Overflakkee (SCOGO)

De gemeenteraad Goeree-Overflakkee heeft een steunfonds in het leven geroepen om onder andere ondernemers te helpen tijdens en na de coronacrisis. Met het geld voor ondernemers – 1,5 miljoen euro – wil de gemeente een bijdrage leveren aan het behoud van werkgelegenheid en voorkomen dat bedrijven hun deuren moeten sluiten.

De subsidieregeling Steunfonds Coronamaatregelen Ondernemers Goeree-Overflakkee (SCOGO) is bedoeld als aanvulling op bestaande landelijke regelingen. Het bestaat uit twee delen. Een deel (max €5000 euro met voor minimaal hetzelfde bedrag cofinanciering) is bedoeld voor advisering en ondersteuning, om ondernemers te helpen bij het zoeken van een nieuwe koers. Een ander deel (max €20.000, ook voor hetzelfde bedrag cofinanciering) is voor scholing/fysieke investeringen zodat ondernemers hun onderneming toekomstbestendig aan kunnen passen. Overigens geldt de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020. Voor meer informatie, voorwaarden en het aanvraagformulier: www.goeree-overflakkee.nl/steunfonds.

Wist u dat

 • de subsidie nog steeds kan worden aangevraagd?
 • de subsidie met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020 aangevraagd kan worden?
 • u dus subsidie kunt aanvragen voor advisering en/of scholing/fysieke investeringen die u heeft gedaan op of na 1 september, maar ook bij gewenste toekomstige investeringen?
 • de regeling onlangs is bijgewerkt, zodat u de subsidie meerdere keren kunt aanvragen tot het maximale bedrag van de subsidie is bereikt?
 • u de actuele versie van de regeling hier kunt vinden?

Lokale belastingen via de gemeente 

(o.a. marktgelden, precariobelasting standplaatsen, leges omgevingsvergunningen)

Hierop is op basis van maatwerk uitstel van betaling aan te vragen via de heffingsambtenaar van de gemeente, deze mogelijkheid wordt ook kenbaar gemaakt op de aanslagen.

Verruiming terrasvergunningen

Waar mogelijk zijn in 2020 de terrassen vergroot en op de stranden zijn strandterrassen van 500m2 mogelijk gemaakt. Deze regeling is verlengd tot 31 oktober 2021.

Ondernemersvragen aan de gemeente?

BEL HET BEDRIJVENCONTACTPUNT!

Als gemeente Goeree-Overflakkee willen we er zijn voor onze ondernemers. Daarom is er het Bedrijvencontactpunt (BCP). Het BCP is het centrale aanspreekpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee voor gevestigde én voor startende ondernemers. U kunt er met al uw ondernemersvragen terecht: van regelgeving, nodige vergunningen, mogelijke locaties, ontwikkelingen tot financiële steun.

Stel uw vraag, wij denken mee en wijzen u de weg binnen de gemeentelijke organisatie.
Medewerkers Ellen van der Linde en Debby Pennings van het BCP zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 9.00 tot 13.00 via 14 0187 (keuze 2). U kunt ook mailen naar bedrijvencontactpunt@goeree-overflakkee.nl.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op
maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis