Samenvatting

Vóórdat u een aanvraag omgevingsvergunning indient, kunt u uw (ontwerp)plan ter beoordeling voorleggen aan de afdeling bouw- en woningtoezicht. Aan de toetsing zijn kosten wel kosten verbonden (zie kopje Wat kost het? op deze pagina).

Afhankelijk van het ontwerp worden de plannen die voor vooroverleg zijn ingediend, getoetst aan redelijke eisen van welstand via de Nota Ruimtelijke kwaliteit en het bestemmingsplan. Als een ontwerpplan niet voldoet aan de regels die in de Nota ruimtelijke kwaliteit zijn opgenomen, kan het ontwerp worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Ontwerpen die in strijd zijn met het bestemmingsplan of niet planologisch aanvaardbaar zijn, worden niet voorgelegd aan de welstandscommissie.

De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie, die het college van burgemeester en wethouders adviseert.

Aanvullende informatie

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling bouwtoezicht van de gemeente via telefoonnummer 14 0187 of dien een terugbelverzoek in via het hieronder opgenomen contactformulier.

Terugbelverzoek indienen

Vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen


Particulier, eigen plan

Bedrijfsmatig, eigen plan of namens klant

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, gelden de volgende tarieven:

  • als de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:  € 100,00
  • als de bouwkosten meer dan € 25.000,  maar minder dan € 100.000 bedragen: € 200,00
  • als de bouwkosten meer dan € 100.000,  maar  minder dan € 500.000 bedragen: € 300,00
  • als de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen: € 500,00

Als het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag resulteert in een aanvraag omgevingsvergunning, dan wordt 50% in mindering gebracht op de leges die verschuldigd zijn voor de aanvraag voor het vooroverleg, mits de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend binnen 12 maanden na verzenddatum van het antwoord op het vooroverleg of de conceptaanvraag.