Samenvatting

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Aanvullende informatie

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling bouwtoezicht van de gemeente via telefoonnummer 14 0187 of dien een terugbelverzoek in via het hieronder opgenomen contactformulier.

Terugbelverzoek indienen

Wat moet ik doen?

 • Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl of uw plannen passen binnen de regels van het geldende bestemmingsplan.
 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. U kunt een vooroverleg online aanvragen.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren..

Wat moet ik meenemen?

 • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Wat kost het?

De hoogte van de leges voor een omgevingsvergunning is afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten. De bedragen zijn terug te vinden in de Legesverordening Goeree-Overflakkee.

Hoe lang duurt het?

Standaard aanvraag

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Extra informatie

Wanneer kunt u vergunningvrij bouwen?

Belangrijk is waar u op het erf wilt bouwen. Vergunningvrije bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan op het voorerf en het zijerf dat in een hoeksituatie langs openbaar toegankelijk gebied ligt. Er mag alleen gebouwd worden in het achtererfgebied.

Onder 'achtererfgebied' moet worden verstaan: erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

Om de precieze begrenzing van het achterfgebied te bepalen wordt gewerkt met een denkbeeldige lijn. Die lijn loopt door het hoofdgebouw op 1 meter achter de voorgevel. De lijn komt bij de zijgevel (op 1 meter achter de voorgevel) uit het hoofdgebouw en loopt dan verder over het erf evenwijdig aan het openbaar toegankelijk gebied. Het al dan niet bebouwde gedeelte van het perceel bij het hoofdgebouw dat is gelegen achter die lijn, is het achtererfgebied.

Let er in hoeksituaties op dat de lijn het hoofdgebouw niet opnieuw mag doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw mag komen. Het kan betekenen dat in hoeksituaties de lijn niet evenwijdig met het openbaar gebied kan lopen, maar langs de zijgevel en het verlengde daarvan naar achteren loopt. Het erf dat recht achter het hoofdgebouw is gelegen, is altijd achtererfgebied.

Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig

Een grotere woonkamer door een aanbouw. Een schuur, garage of plantenkas in de tuin, een carport op de oprit voor uw auto. Of een mantelzorgwoning voor een familielid dat uw zorg nodig heeft. Er zijn vele varianten denkbaar om een woonhuis uit te breiden. In het Besluit omgevingsrecht, waar de wettelijke regels over omgevingsvergunningvrij bouwen zijn opgenomen, vallen al deze bouwwerken onder de noemer: ‘bijbehorende bouwwerken’. Het bouwen van bijbehorende bouwwerken op het erf bij een woning of ander hoofdgebouw kan vergunningvrij zijn. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en om rekening te houden met een goede ruimtelijke inpassing in de omgeving.

Wat is een bijbehorend bouwwerk?

Het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ wordt gehanteerd als verzamelterm voor uitbreidingen, zoals aan- en uitbouwen, maar ook voor bijgebouwen, overkappingen en andere soorten bouwwerken met een dak bij een hoofdgebouw. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet over dakkapellen, dakramen, erf- of perceelafscheidingen, speeltoestellen, vlaggenmasten en (schotel) antennes. Voor deze categoriën gelden specifieke voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Voor een aantal hiervan is een aparte brochure gemaakt. Via de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl kunt u online zien of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

De informatie in deze brochure gaat over de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De planologische regels uit het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Uitzondering voor monumenten en door het Rijk aangewezen beschermde stads- of dorpsgezichten en illegale bouw of gebruik
Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht dan geldt als hoofdregel dat voor al het bouwen een omgevingsvergunning nodig is. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan toch vergunningvrij worden gebouwd. Neem hiervoor contact op met uw gemeente of doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl. Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan op, aan of bij een bouwwerk dat illegaal gebouwd is of gebruikt wordt.

Welstand

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen. Vergunningvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan deze eisen. Wel kan de gemeente optreden als het uiterlijk van een bouwwerk ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’. Om vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, moet de gemeente in een welstandsnota hierover zo concreet mogelijke welstandseisen aangeven.

Bouwbesluit: hoe te bouwen

Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit. Daarin staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij bouwt: uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid. Uw gemeente, aannemer of bouwadviseur kan u hierover meer informatie geven.

Rekening houden met buren

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De regels in het burenrecht kunnen u (wettelijk) houvast geven als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen. In veel gevallen wordt u het eens - wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Toch een omgevingsvergunning nodig?

Voldoet u niet aan de voorwaarden zoals genoemd in deze folder dan is uw bouwwerk niet vergunningvrij en heeft u een omgevingsvergunning nodig voordat u mag bouwen. Hiervoor moet u bij de gemeente een aanvraag indienen. Ook als u een formeel oordeel wilt hebben over de vergunningplicht van uw bouwplannen dan kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Als voor het bouwplan waarvoor u vergunning heeft gevraagd geen vergunning nodig is, zal dat als besluit op die aanvraag bekend worden gemaakt. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld uw buren) een bezwaarschrift indienen.

Vraag het uw gemeente

Naast een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u bij het (ver)bouwen ook te maken krijgen met andere toestemmingen. Zo heeft u wellicht geen omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, maar bijvoorbeeld wel een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, het maken van een inrit of moet u een melding doen voor het slopen van een bestaand gebouw. Ook heeft u in sommige gevallen geen omgevingsvergunning nodig, maar wel een andere vergunning of ontheffing. Zo heeft u bijvoorbeeld toestemming nodig van het Waterschap, als u op of bij een dijk, rivier, kanaal of waterloop bouwt. Het is daarom verstandig bij twijfel altijd contact op te nemen met de gemeente. Ook via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u voor andere activiteiten een omgevingsvergunning nodig heeft.

Toetsing Wet Bibob (Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

Burgemeester en wethouders hebben in een beleidsregel vastgelegd dat bepaalde aanvragen omgevingsvergunning (bouw) getoetst moeten worden aan de Wet Bibob. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij het cluster Vergunningverlening van Bouw- en woningtoezicht van de gemeente.