Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft in overleg met het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee 75 asielzoekers gehuisvest op een riviercruiseschip, dat ligt afgemeerd bij het Havenhoofd in Middelharnis.

Over het verloop rondom de noodopvang asielzoekers houden we u vanuit het gemeentebestuur de komende periode continu op de hoogte.

Overzicht nieuwsberichten

  • Schip crisisnoodopvang arriveert zaterdag

    Riviercruiseschip MS Alemannia komt zaterdag 16 juli bij het Havenhoofd in Middelharnis aan. De voorbereidingen voor de komst van het schip zijn inmiddels begonnen. De eerste dagen huisvest het schip een groep Oekraïense vluchtelingen. Daarna wordt alles in gereedheid gebracht voor de komst van 150 asielzoekers.

Vraag en antwoord: Algemene informatie

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de noodopvang en het genomen besluit.

Waarom is er noodopvang nodig? 

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. Dat komt enerzijds omdat het aantal asielaanvragen toeneemt. Onder andere door vluchtelingen uit Afghanistan. Anderzijds is het ook zo dat het door de woningcrisis niet lukt om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in reguliere huurwoningen te huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) spreekt zelf van een opvangcrisis en heeft alle gemeenten gevraagd om mee te denken over locaties.

Waarom doen wij dit als gemeente Goeree-Overflakkee? 

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. We willen met elkaar voorkomen dat, zoals in 2015, vluchtelingen in groten getale voor korte periodes in locaties als sporthallen zouden moeten verblijven. Zo hebben wij als gemeente in 2015 crisisopvang geboden in het Prieel in de Staver in Sommelsdijk. De betrokkenheid van onze inwoners was groot, maar we vinden dat een onwenselijke situatie. Vanuit de gemeente Rotterdam is vervolgens het initiatief gekomen om kleinschalige tijdelijke noodopvang te realiseren op riviercruiseschepen. Als waterrijke gemeente biedt de optie van een schip voor ons een haalbare mogelijkheid voor op de kortere termijn. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid voor het helpen bij het oplossen van een landelijk opvangprobleem.

Is de gemeenteraad betrokken?  

Ja. Toen de concrete vraag kwam voor de komst van een cruiseschip is er vanuit het college besloten om de mogelijkheden te gaan onderzoeken. De gemeenteraad is via de fractievoorzitters vertrouwelijk geïnformeerd. Inmiddels is de raad ook via een raadsbrief geïnformeerd over de plannen.

Zijn er andere gemeentes die ook extra opvanglocaties hebben? 

Ja. In elke gemeente wordt gekeken naar opvanglocaties. Ook andere gemeenten in de regio zijn bezig met riviercruiseschepen of onderzoeken de mogelijkheid voor tijdelijke noodopvang in een gebouw binnen de gemeentegrenzen. Rotterdam en Hellevoetsluis bijvoorbeeld.

Aan welke eisen moet een opvanglocatie voldoen?  

Er is momenteel sprake van een groot landelijk groot tekort opvanglocaties. Wat in het algemeen belangrijk is voor het COA, is dat het op fietsafstand van het centrum is, het liefst in of dichtbij een woonwijk en op korte termijn beschikbaar is. Vanuit onze regio is het initiatief ontstaan om voor korte tijdelijke noodopvang schepen te gaan inzetten. Op basis van die mogelijkheid zijn we gaan kijken naar een locatie waar een riviercruiseschip van meer dan 70 meter kan aanmeren.

Waarom opvang op een schip? 

Het gaat om opvang op een riviercruiseschip, waar dus alle faciliteiten aanwezig zijn om mensen te laten slapen en eten. Zo’n schip wordt gehuurd, waarbij er aan de gemeente gevraagd wordt om een geschikte kade. De zoektocht naar een goede aanlegplaats is makkelijker dan de zoektocht naar een op korte termijn geschikt (te maken) pand.

Hoeveel geld gaat het ons als gemeente kosten? 

De opvang van vluchtelingen in een noodopvang kost geld. Het COA betaalt alle kosten van de opvang van de vluchtelingen. Dat betekent dus de huur van de boot, de verzorging op het schip en dergelijke. De gemeente krijgt een vergoeding van € 18,15 per asielzoeker per maand. Dat geld wordt ingezet om alles goed te regelen. De kosten liggen vanzelfsprekend hoger, maar noodopvang doen we ook niet om geld te verdienen.

Heeft de vestiging van deze opvanglocatie een negatieve invloed op mijn huizenprijs? 

Nee. Niet met het oog op de tijdelijke huisvesting van de asielzoekers. Uit onderzoek door Rijksuniversiteit Groningen (masterscriptie) blijkt dat ook bij de vestiging van een opvanglocatie voor langere termijn – iets wat binnen onze gemeente momenteel niet speelt -  het aantal positieve ervaringen en contacten met de bewoners zorgt voor waardebehoud van uw woning. Er wordt dan een vergelijking getrokken tussen huizen in een gelijksoortige omgeving en van dezelfde grootte.

Kan ik bezwaar maken? 

Nee, het college heeft dinsdag 2 november besloten om mee te werken aan het verzoek van het COA om over te gaan tot noodopvang van vluchtelingen. Tegen dit besluit kan geen bezwaar gemaakt worden. 

Daarnaast is er ook een gedoogbeschikking afgegeven. Dat moet worden gezien als een besluit om in een bepaald geval, onder voorwaarden, tijdelijk af te zien van de uitoefening van een handhavingsbevoegdheid. In dit geval houdt dat in dat de voorziening strikt genomen niet in het bestemmingsplan past, maar dat we niet gaan handhaven. Op een gedoogbeschikking is geen bezwaar mogelijk. 

Dat neemt niet weg dat we wel het belang zien om met omwonenden in gesprek te gaan om te kijken wat zij belangrijk vinden en waar we rekening mee moeten houden. We willen ook graag uitleg geven, zodat we mogelijk ook vragen en zorgen kunnen wegnemen. 

Vraag en antwoord: Asielzoekers en noodopvang

Hier vindt u vragen en antwoorden over de noodopvang en de gekozen locatie aan het Havenhoofd in Middelharnis. 

Welke andere locaties zijn er bekeken? 

Er is ook gekeken naar de mogelijkheid om het schip te leggen bij Stellendam en de Brouwersdam. 

Waarom zijn de locaties bij Stellendam en de Brouwersdam precies afgekeurd? 

Het gaat niet om afkeuring, maar we hebben de drie locaties met elkaar vergeleken en voors en tegens besproken. Het ging bij Stellendam en de Brouwersdam om steigers die niet van de gemeente zijn maar van andere partijen. De steiger bij het Havenhoofd is wel in het bezit van de gemeente. De technische voorzieningen voor bijvoorbeeld elektra, riool en water zijn bij het Havenhoofd ook relatief eenvoudig en snel te realiseren. Daarnaast is het ook een grote stabiele steiger. Daarnaast hebben we gekeken naar aspecten als bijvoorbeeld de loopafstand naar voorzieningen. Dat is bij zowel Stellendam als bij de Brouwersdam aanzienlijk. Het COA heeft zelf aangegeven de afstand bij het Havenhoofd wel aanvaardbaar te vinden. Bij Stellendam speelt ook dat er arbeidsmigranten in de nabijheid worden gehuisvest. Alles afwegend bleek het Havenhoofd de beste locatie.

Welke (aanvullende) eisen heeft de gemeente gesteld aan de opvanglocatie? 

Aan de locatie zelf hebben we geen aanvullende eisen gesteld. Voor de komst van de noodopvang hebben we als voorwaarde gesteld dat er sprake is van maximaal 75 asielzoekers, voor een periode van tenminste twee en hooguit vier maanden. We hebben gevraagd om asielzoekers en niet om statushouders. Het COA gaat er bij statushouders namelijk vanuit dat de gemeente zich tijdens de noodopvang inzet om de statushouders in het kader van de taakstelling huisvesting direct een passende woning aan te bieden. Wij hebben momenteel onvoldoende capaciteit om dat te regelen.

Waarom komt het schip naar het Havenhoofd van Middelharnis? 

Van alle bekeken locaties blijkt het Havenhoofd het meest geschikt. Er ligt een steiger die eigendom is van de gemeente en lang genoeg is voor een riviercruiseschip. Ook zijn de benodigde voorzieningen te treffen, zoals aansluiting op elektra en het riool. 

Welke vluchtelingen komen naar Goeree-Overflakkee? 

Het gaat om meerderjarige asielzoekers. Dat kunnen mensen zijn uit bijvoorbeeld Afghanistan, Syrië, Eritrea, Jemen of Turkije. Het betreft asielzoekers en geen statushouders die al een procedure hebben doorlopen.

Is er inmiddels al bekend wat de nationaliteit is van deze 75 personen? 

Nee. Wij verwachten ook niet dat we dit heel lang voor aankomst van de asielzoekers zullen weten. In principe werkt het zo dat alle asielzoekers binnenkomen bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Daar worden ze geregistreerd. Momenteel is het daar overvol. Daar worden vervolgens groepen samengesteld die naar een locatie elders worden ondergebracht. Er wordt hierbij wel gekeken naar de samenstelling van een groep (zijn er twee bevolkingsgroepen die normaal gesproken niet goed met elkaar overweg kunnen, dan komen die niet in dezelfde groep terecht bijvoorbeeld).  

Zijn omwonenden (bedrijven en individuen) vooraf betrokken bij dit besluit? 

Nee. Er is momenteel sprake van een crisissituatie in de opvang van vluchtelingen. Vanuit de COA is het dringende verzoek gekomen om op de kortst mogelijke termijn opvangcapaciteit te realiseren. Wij zijn van mening dat ook onze gemeente, uitgaand van een gezamenlijk gedragen maatschappelijke verantwoordelijkheid, naar vermogen dient bij te dragen aan de oplossing van dit landelijke urgente probleem. Het college heeft het besluit genomen om medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA om noodopvang te realiseren bij het Havenhoofd in Middelharnis, waarbij vanzelfsprekend de raad is meegenomen in dit besluit. Er was geen ruimte om hier vooraf met partijen over in gesprek te gaan. Vervolgens hebben we gemeend dat het goed was om zo snel mogelijk de omwonenden te gaan informeren. Het besluit staat vast, maar we willen graag met elkaar kijken hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Daar hebben we onze inwoners en organisaties ook bij nodig. Zij kunnen immers aangeven waar we rekening mee kunnen houden.

Hoeveel vluchtelingen komen er? 

Maximaal 75. 

Wanneer komen de eerste vluchtelingen? 

De eerste vluchtelingen komen zo snel mogelijk aan. We hebben nog geen datum. Eerst komt het schip en wordt alles gereed gemaakt voor de nieuwe tijdelijke bewoners. Wanneer precies is voor ons ook nog niet helemaal duidelijk.

Zijn er altijd medewerkers van het COA op het schip aanwezig? 

Er zijn waarschijnlijk een aantal uren per dag medewerkers van het COA aanwezig. Er is hiervoor gekozen omdat het gaat om een kleine opvanglocatie en er soortgelijke kleine locaties in de regio zijn. Een COA-team verdeelt de tijd tussen de verschillende kleine opvanglocaties in de regio. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. 

Krijgen de asielzoekers op het schip hierna een huis op Goeree-Overflakkee? 

Nee. De gemeente heeft aangegeven aan het COA dat er asielzoekers op het schip gehuisvest kunnen worden. Deze mensen zitten nog in hun asielprocedure. Dat is een verschil met statushouders die al een status hebben en recht op huisvesting in een gemeente. We krijgen als gemeente vanuit het Rijk een taakstelling om statushouders te huisvesten. Voor de eerste helft van 2022 is dat bijvoorbeeld een taakstelling van 29 personen. Dat gaat zo goed als zeker om andere mensen dan de bewoners van het schip. 

Vraag en antwoord: Veiligheid en leefbaarheid

Hier vindt u vragen en antwoorden rond de thema’s veiligheid en leefbaarheid, bijvoorbeeld over het voorkomen van overlast.

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op het schip. Dit doet de organisatie in samenwerking met een beveiligingsbedrijf. De beveiligers zijn er 's avonds en 's nachts. Overdag is er iemand van het COA aanwezig. Daarnaast wordt het parkeerterrein vanaf 22.00 – 07.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit om eventuele overlast van en voor omwonenden en asielzoekers te voorkomen. Verder neemt de politie het Havenhoofd extra mee in hun dag-, avond- en nachtdiensten. Ook de boa’s nemen de locatie mee tijdens hun rondes.

Hoe wil de gemeente overlast voorkomen? 

We weten dat sommige mensen zich zorgen kunnen maken over de mogelijkheid dat er sprake gaat zijn van overlast of zelfs crimineel gedrag. Dat kan vanuit inwoners komen richting deze noodopvang of vanuit de vluchtelingen. Daar gaan wij niet van uit. Het is belangrijk om onze gasten goed te informeren over de regels die hier voor iedereen gelden. Het COA zorgt hiervoor en heeft ook huisregels. Verder is er goed contact met het COA, politie en handhaving. We gaan er ook vanuit dat onze inwoners hun verantwoordelijkheid nemen. Het COA zorgt voor huisregels op de boot. Vanuit de gemeente willen we gedragsregels opstellen voor de openbare ruimte (rekening houden met omwonenden, afval in de afvalbakken, links lopen op straat, openbaar alcoholgebruik niet toegestaan en dergelijke). Verder is er goed contact met het COA, politie en handhaving. 

Daarnaast wordt het parkeerterrein vanaf 22.00 – 07.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Hoe voorkomen we dat asielzoekers gaan ronddwalen op het bedrijventerrein of op Park Nieuw-Zeeland? 

Dat kunnen we nooit helemaal voorkomen. Ze mogen in principe gaan en staan waar ze willen. We geven wel vooraf bij de bewoners aan wat de gewenste looproute is en dat ze op zowel de buitenplaats als het bedrijventerrein niets te zoeken hebben. Bij het bedrijventerrein geldt ook dat er zware vrachtwagens rijden en dat wandelen daar best een risico met zich meebrengt. 

Is er camerabewaking aanwezig? 

Op het Havenhoofd is flexibel cameratoezicht aanwezig. Deze camera’s kunnen door de boa’s (live) uitgekeken en teruggekeken worden en indien nodig kunnen beelden tijdelijk opgeslagen worden/overgedragen worden aan de politie.

Wat doet u voor omwonenden? 

Het gaat om een locatie waar vooral in de zomermaanden overlast ervaren wordt door jongeren. We vinden het daarom belangrijk dat de opvang goed verloopt en zetten hier ook op in.

Wat gebeurt er met de snackbar op het Havenhoofd? 

We zijn in gesprek met de ondernemer. We snappen dat dit voor de ondernemer mogelijk gevolgen heeft. Wel is het zo dat de snackbar in de herfst- en winterperiode sowieso reeds beperkter open is.

Hoelang blijven de vluchtelingen op deze locatie? 

Het gaat om noodopvang voor een periode van naar verwachting vier maanden. We hebben met het COA afgesproken dat er tijdelijke opvang voor een periode van twee maanden is. Een mogelijke verlenging van twee maanden is voor ons bespreekbaar als het COA aangeeft dit te wensen. De verwachting is dat dit wel zo is en daarom hebben we het over ‘naar verwachting noodopvang voor vier maanden’.

Waar gaan de vluchtelingen daarna naar toe? 

Dat is nog niet duidelijk. Een deel van de mensen is in afwachting van het verdere verloop van de asielprocedure en stroomt mogelijk door naar een asielzoekerscentrum.

Kunnen de bewoners zelf eten koken op het schip? 

Nee, dat gaat hier niet. Het schip is hier niet op ingericht en het zou ook in het kader van brandveiligheid niet kunnen dat er op de kamers gekookt wordt. Er worden drie maaltijden per dag verzorgd.

Wat doen de bewoners van het schip overdag? 

De mensen die in de opvang verblijven, mogen zich vrij bewegen en krijgen geen restricties opgelegd. Zij moeten zich net als ieder ander aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren.

Wanneer de vluchtelingen op de locatie komen, dan worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Volwassenen hebben gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding.

Worden de vluchtelingen gescreend of onderzocht? 

Na binnenkomst in Nederland worden vluchtelingen geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. Mensen ondergaan een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medische intake. De vluchtelingen worden door het COA geregistreerd en zo snel mogelijk gescreend.

Mogen deze bewoners ook bezoek ontvangen? 

Bewoners mogen bezoek ontvangen tussen 8.00 uur en 22.00 uur. Het COA kent een bezoekersreglement.

Hoe zit het met de coronamaatregelen op de locatie? 

Het COA volgt de richtlijn COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Zijn de vluchtelingen die hier komen gevaccineerd tegen corona? 

Voor onze gasten geldt hetzelfde als voor iedereen in Nederland: zij hebben het aanbod gekregen om zich te laten vaccineren en kunnen zelf besluiten of ze hier gebruik van maken of niet. Wel hebben zij na aankomst in ons land een coronatest ondergaan.

Kan ik ook helpen bij de opvang? 

Jazeker. Heel graag! Het COA regelt alles op de locatie zelf, maar ze zijn er niet voor de ‘bingo en de voetbal’. Als gemeente vinden we een zinvolle tijds- en dagbesteding wel belangrijk. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe één en ander vormgegeven gaat worden.

Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen? 

Het COA heeft helaas geen gelegenheid om kleding en goederen te sorteren en te distribueren van, naar of op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties.

Kunnen de bewoners van Park Nieuw-Zeeland nog parkeren op het parkeerterrein? 

Ja. Overdag kan er - op 10 gereserveerde parkeerplaatsen voor medewerkers na - gewoon geparkeerd worden op het parkeerterrein bij het Havenhoofd. Vanaf 22.00 uur zal de toegang van het terrein met hekken afgesloten worden. De insteek is dat auto’s die op dit moment nog op het parkeerterrein staan het terrein kunnen verlaten door verplaatsing van het hek door een beveiliger. Verder is het terrein niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer vanaf dit tijdstip. Dit om eventuele overlast van en voor omwonenden en asielzoekers te voorkomen. 

De bewoners van Park Nieuw-Zeeland hebben de mogelijkheid om bij hun eigen woning te parkeren. Het park blijft namelijk volledig toegankelijk. 

Vraag en antwoord: COA

Hier vindt u informatie over het COA.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van vluchtelingen in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat een vluchteling asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de vluchtelingen Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt vluchtelingen op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen.

Kan ik vrijwilliger worden of werken voor het COA?

Het COA is op zoek naar mensen die betaald werk willen doen, maar ook naar vrijwilligers. Vacatures staan op de website van het COA(externe link).


Meer lezen?

Als de gemeente een azc opent…

Bij het openen van een azc komt veel kijken. Lees meer op de website van COA(externe link) over wat de gemeente en het COA allemaal doen.

Dagelijkse activiteiten vluchtelingen

Vluchtelingen wonen en leven zelfstandig in een azc. Benieuwd hoe het leven in een azc er uit ziet? Lees meer op de website van COA(externe link).

Vrijwilligerswerk en donaties

In en rondom azc's zijn veel vrijwilligers actief. Wilt u ook iets bijdragen? Lees meer op de website van COA(externe link).

Neem een (digitaal) kijkje

Elk azc heeft op coa.nl een eigen locatiepagina. Daar vindt u meer specifieke informatie over het azc. Lees meer op de website van COA(externe link).

Vraag en antwoord: Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid staan veel vragen en antwoorden over het asielbeleid. Voor de volledigheid staan hieronder een aantal relevante vragen en antwoorden.

Wat doet Nederland met asielaanvragen van mensen uit veilige landen? 

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hanteert een nationale lijst van veilige landen van herkomst. Komt een asielzoeker uit een land dat op deze lijst staat? Dan wordt zijn asielaanvraag in een versnelde procedure afgehandeld. Dat kan omdat de asielzoeker weinig kans maakt op een verblijfsvergunning.

Heeft een asielzoeker uit een veilig land toch bescherming nodig? Dan kan hij dat aangeven tijdens de asielprocedure. Bij voldoende bewijs kan hij alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Tijdens de behandeling van de asielaanvraag verblijft een vreemdeling bij het COA. Vanaf september 2020 worden personen uit veilige landen van herkomst opgevangen in een sobere locatie in Ter Apel en Budel. 

Is de asielaanvraag afgewezen omdat de vreemdeling uit een veilig land komt, dan moet hij Nederland onmiddellijk verlaten. Bovendien krijgt hij een verbod om binnen twee jaar de Europese Unie (EU) in te reizen. Na afwijzing van de asielaanvraag heeft de vreemdeling geen recht meer op opvang in een asielzoekerscentrum.

Waarom worden deze mensen niet opgevangen in de eigen regio? 

Steden en opvangcentra in deze regio’s vangen nu al miljoenen asielzoekers op. De regio’s waar asielzoekers vandaan komen moeten zorgen voor veilige opvang. Als de situatie dan verbetert in hun land van herkomst kunnen ze eenvoudiger terugkeren. Dat wil de Nederlandse overheid en de Europese Unie (EU). Maar het kost tijd om dat te organiseren. Ook zijn grote investeringen nodig voordat veilige regio’s genoeg mogelijkheden hebben om alle asielzoekers op te vangen.

Hoeveel geld krijgen asielzoekers in Nederland? 

Een asielzoeker krijgt bij aankomst onderdak, maaltijden en zaken zoals toiletartikelen en wasmiddel. Tijdens de asielprocedure ontvangt een asielzoeker maximaal ongeveer € 59 per week voor eten en kleding en zakgeld voor andere uitgaven. Het bedrag hangt onder meer af van de fase van de asielprocedure waarin de asielzoeker zich bevindt.
Het zakgeld is € 12,95 per week. Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf van kleding, toiletartikelen en andere persoonlijke uitgaven. 

Mogen asielzoekers werken? 

Nee, niet in de eerste zes maanden van een asielaanvraag. Werken mag daarna wel, als er maar wel een tewerkstellingsvergunning is (afgegeven door het UWV aan de werkgever). Dan mag een asielzoeker 24 weken per jaar werken (14 weken voor een artiest). 

Mogen asielzoekers vrijwilligerswerk doen? 

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist. Wel toetst het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of er sprake is van vrijwilligerswerk (werk meestal onbetaald, organisatie zonder winstoogmerk, goed voor de samenleving). Daarom heeft een organisatie een vrijwilligersverklaring nodig wanneer een asielzoeker er vrijwilligerswerk gaat doen.
De organisatie waarvoor de asielzoeker vrijwilligerswerk gaat doen, vraagt een vrijwilligersverklaring aan bij het UWV.