Al een aantal jaar wordt gekeken naar de Molenweg te Oude-Tonge in het kader van groot onderhoud aan wegen en trottoirs. Ook door een aantal bewoners uit de straat zijn verschillende klachten en meldingen gedaan, betreffende de slechte staat waarin de straat zich bevindt.

Daarom is besloten om onderhoud uit te gaan voeren in de Molenweg en de Molenstraat. Echter door de ontwikkelingen en bouw van project ‘Molenpolder’, is bewust gewacht met het vernieuwen van de weg. Op dit moment zijn de bouwactiviteiten afgerond en zal gestart worden met de herinrichting van de straten. 

Status van het project 

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het reconstrueren van de Molenweg en Molenstraat in volle gang. De werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden, bestaan allereerst uit het verwijderen van de oude bestrating en het aanbrengen van nieuwe bestrating. Daarnaast zullen ook de trottoirs vernieuwd worden. Op die manier hopen we de straat van een nieuwe, passende inrichting te voorzien. 

Informatieavond

Op 21 december 2021 heeft een digitale informatieavond plaatsgevonden waarin we meer informatie verstrekt hebben over o.a. de werkzaamheden en de globale planning en fasering.

Bekijk of download de presentatie(externe link) die is getoond tijdens de digitale bijeenkomst. 

Vraag en antwoord presentatieavond

Wordt de presentatie ook op de website geplaatst?

De presentatie kan inmiddels via de projectsite worden gedownload.

Hoe lang wordt de Molenstraat afgesloten? Hier is geen mogelijkheid voor een alternatieve route omdat dit een doodlopende straat is.

Er zal worden onderzocht of er een mogelijkheid bestaat dat het plaatselijke verkeer via een rijplatenbaan over het weiland tussen Molenstraat en Molenweg geleid kan worden. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Heeft de gemeente nagedacht over het maaiwerk langs de Molenweg?

Hier is zeker rekening mee gehouden. Op de plaatsen waar gemaaid moet worden zullen zwaardere tegels en banden worden geplaatst.

Is het een idee om over de strook met het landbouwperceel een tijdelijke weg van platen aan te leggen als ontsluiting voor de Molenstraat?

Er zal worden onderzocht of het mogelijk is dat het plaatselijke verkeer via een rijplatenbaan over het weiland tussen Molenstraat en Molenweg kan worden geleid. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

De parkeerdruk is al erg hoog in de Molenstraat. Ik ben benieuwd naar de alternatieven. Komen die ook op de website?

Zoals na de presentatie al mondeling is aangegeven, heeft de gemeente uiteraard gekeken naar de parkeermogelijkheden, maar dat er geen ruimte is voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen. 

Er wordt gesproken over een stuk wat nog gesaneerd moet worden. Kan hier nog op ingegaan worden?

Er zijn drie soorten vervuilingen aangetroffen. De eerste is een asfaltconstructie onder de bestrating met daarin teer; de tweede is een 'pak’-vervuiling (Verzamelnaam van stoffen die onder de titel Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen staan opgenomen in de Circulaire bodemsanering behorende bij de Wet Bodem Bescherming), en de derde vervuiling is een spot met asbest. De aanwezige vervuilingen worden of geheel verwijderd of er wordt functioneel gesaneerd waarbij het vervuilde materiaal wat weg moet wordt weggehaald en de overige vervuiling niet geroerd wordt. 

Er is sprake van wateroverlast in de Molenweg en de Molenstraat bij veel neerslag. Hoe komt dat en wat wordt daar aan gedaan?

Dit heeft vermoedelijk te maken met klachten uit het verleden. Toen is uit onderzoek gebleken dat er ter hoogte van de oprit Molenweg/Molendijk richting het dorpscentrum (zie blauw kruis op afbeelding hiernaast) een zonk zat in de riolering. Bij de zonk waren vetresten opgehoopt. Aangezien dit de enige afvoerroute is, is dit ook oorzaak van de klachten. Nadat er is gereinigd, zijn er geen meldingen van wateroverlast meer ontvangen. De zonk wordt periodiek gereinigd door de gemeente tijdens de periodieke gemalenreiniging (2x per jaar).

Vragen en/of opmerkingen

Wanneer u vragen heeft over dit project of de informatieavond (over het aanmelden of de informatieavond op zich), kunt u die aan ons doorgeven via het contactformulier:

Contactformulier reconstructie Molenweg en Molenstraat Oude-Tonge