De riolering in verschillende straten in Melissant is aan vervanging toe. Het gaat hierbij om de Voorstraat, plein en een klein gedeelte van de Nieuweweg tot aan de ingang van de nieuwe begraafplaats. De vuilwaterriolering – waar het afvalwater van wastafel, toilet en douche in komt – wordt vervangen. Tegelijkertijd komt er een nieuw hemelwaterriool voor de afvoer van het (regen)water. Ook wordt de openbare ruimte, zoals de weg en de stoep, vernieuwd.

In november 2020 hebben we bewoners van deze straten gevraagd om hun tips en ideeën aan te dragen over de inrichting van hun straat. Daaruit kwamen drie belangrijke punten. Er wordt met hoge snelheid gereden en er is sprake van trillingen. Ook zou de inrichting van het Plein anders kunnen. 

In maart 2021 is het voorlopig ontwerp voorgelegd aan de omwonenden.

Snelheidsremmende maatregelen

Harder rijden dan toegestaan is een veelgehoord probleem in de Voorstraat. Hier willen we verandering in brengen door het aanbrengen van een snelheidsremmer. Daarnaast wordt het Plein anders ingericht en vergroot, zodat men via de Voorstraat over het verhoogde Plein naar de Nieuweweg rijdt.

In 2018 is de Nieuweweg gereconstrueerd. Al snel bleek dat hogere snelheden werden gereden dan de bedoeling was. In overleg met verschillende partijen is gezocht naar mogelijkheden om de snelheid te verlagen. Begin 2021 is in de Nieuweweg een experiment gestart met het aanbrengen van wegversmallingen.

Verkeerssnelheid

In februari 2020 hebben we een verkeerstelling gehouden waarbij de snelheden zijn gemeten. De resultaten hiervan hebben geleid tot het aanbrengen van de huidige wegversmallingen van betonbanden, blokken en zuiltjes. In februari-maart 2021 hebben we deze telling herhaald. Uit de resultaten blijkt helaas dat de maatregelen onvoldoende effectief zijn.

De rijsnelheden zijn weliswaar gedaald van gemiddeld 43 km/uur naar 37 km/uur, maar liggen feitelijk nog te hoog. Dit hadden wij niet verwacht en vinden het een teleurstellend resultaat. Uit de evaluatie is gebleken dat de huidige maatregelen onvoldoende effect opleveren. Men blijft te snel door de Nieuweweg rijden. Uit de evaluatie bleek ook dat met name fietsers zich onveilig voelen omdat zij zich bij een wegversmalling in het nauw gedrukt voelen. Soms rijden zij daardoor achterlangs via de parkeerstrook of over het trottoir. Ook dit is een effect wat aan de verkeersveiligheid geen bijdrage levert.

Voorstel juli 2021

Met het bewonerscomité Nieuweweg zijn de resultaten van de evaluatie besproken. Met hen is nagedacht over een nieuw voorstel voor maatregelen. Het vinden van effectieve maatregelen en de juiste plek in de Nieuweweg heeft meer tijd gekost dan we eerder dachten. De nieuwe maatregelen betreffen geen snelheid-remmers met een groenvoorziening maar wegversmallingen waar de fietsers ‘achterlangs’ kunnen passeren. De maatregelen zijn nu kleinschaliger, maar zullen wel frequenter worden geplaatst. Dit met het doel om de rijsnelheid er nog meer uit te halen. De locaties zijn zo gekozen dat rekening wordt gehouden met het in- en uitdraaien van de uitritten, ook met een caravan en/of aanhanger. Helaas is het bij dit type maatregel niet mogelijk om extra groenvoorziening in de straat toe te voegen. Het aantal parkeerplaatsen aan de even huisnummerzijde blijft nagenoeg gelijk.

Reacties voorstel juli en aanvullingen

Deze optie brengt met zich mee dat de locaties precies moet worden bepaald zodat ernstige hinder bij het op – en afrijden van de percelen en bij gebruik van de weg door vrachtverkeer wordt voorkomen. Uit verschillende reacties die wij van bewoners/ondernemers hebben ontvangen blijkt dat verschillende verkeersgeleiders zoals deze worden voorgesteld tot bezwaren leidt.

Dit heeft ons aan het denken gezet: Hoe handhaven we alle geprojecteerde locaties en zorgen we ervoor dat de ernstige hinder worden weggenomen? In overleg met de verkeersdeskundige stellen wij het volgende voor: Op de locaties waarover hinder is gemeld worden cirkelvormige verkeersgeleiders aangebracht die “bol” worden bestraat. Het midden ligt ongeveer 12 cm hoger dan de zijkant. Deze geleiders worden op bijgevoegde tekeningen aangeduid met type C. Het verschil met de andere verkeersgeleiders (type A en B) is dat deze overrijdbaar zijn voor het (vracht)verkeer. Voor de fietsers geldt ook hier dat zij ‘achterlangs’ kunnen passeren.

Dit nieuwe voorstel heeft wel als gevolg dat het snelheid remmend effect helaas afneemt. Stoppen voor een tegenligger hoeft bij de bolle cirkelbestrating immers niet per se. Voor alle locaties waar de verkeersgeleiders zijn ingetekend, geldt dat rekening wordt gehouden met het in- en uitdraaien van de inritten, voor zowel auto’s als auto’s met caravan en/of aanhanger. Verder blijft het aantal parkeerplaatsen aan de even huisnummerzijde nagenoeg gelijk.

Op de te downloaden tekeningen vind u deze aangepaste maatregelen.

Eindvoorstel en uitvoering

Al geruime tijd kijken wij naar maatregelen om de snelheid in de Nieuweweg te beperken. Dit is meer dan wenselijk gezien de snelheid metingen die zijn uitgevoerd. Hierbij hebben we contact gehad met verschillende bewoners en ondernemers om met hen te praten over de mogelijke maatregelen. Op basis van hun reacties hebben we de beoogde voorstellen weer aangepast. Met dit eindvoorstel verwachten wij dat er een acceptabele snelheidsbeperking kan worden bereikt. Vanzelfsprekend is daarbij ook de bereidheid van de automobilist om zich aan de regels te houden van belang.

We willen de verkeersgeleiders zo spoedig mogelijk plaatsen (in het 4e kwartaal). Dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen. Gelijk met de uitvoering verwijderen we de bestaande tijdelijke wegversmallingen. 

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting? Dan kunt u contact opnemen met de heer J.M.M (Sjak) Franken, projectleider van de gemeente Goeree-Overflakkee, te bereiken op telefoonnummer 0187- 475912 en/of s.franken@goeree-overflakkee.nl

Herinrichting Plein

Het Plein krijgt meer de indruk van een dorpsplein met een ruimtelijke inrichting en een combinatie van de functies groen en parkeren. In samenwerking met de kerk wordt ook het ‘kerkplein’ opgeknapt. De Voorstraat en het Plein zijn onderdeel van de oude kern van het dorp en het historisch karakter willen wij versterken door hier gebakken bestratingsmaterialen toe te passen in de rijbaan en trottoirs. Ook stellen we voor op het Plein een tappunt voor drinkwater te plaatsen en een informatiebord over de historie.

Trillingen

Om mogelijke trillingen zo veel mogelijk tegen te gaan, wordt er bij de aangrenzende gevels een schuimband aangebracht. Dat doen we tussen de gevel en het straatwerk. 

Vanaf maart 2021 konden omwonenden reageren op het voorlopig ontwerp. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen:

  • De bestaande bomen op het Plein zijn ingepast in het ontwerp;
  • Rondom het Plein blijven de verhoogde trottoirs, maar dan uitgevoerd met gele gebakken klinkers. De voorgestelde verhoging bij het op- en afrijden van het nieuwe Plein blijft, maar zal vervolgens geleidelijk aflopen naar het huidige niveau van het Plein;
  • Op het Plein worden fietsbeugels met laadvoorziening toegevoegd;
  • De openbare verlichting van de Voorstraat en het Plein wordt vervangen voor meer passende verlichting.

Met bovenstaande aanpassingen denken wij samen met u tot een goede inrichting van de openbare ruimte te zijn gekomen. We vinden het belangrijk dat we door uitstraling en materiaalgebruik het historische karakter van de Voorstraat en het Plein versterken.

Aannemer die de rioleringswerkzaamheden gaat uitvoeren

In de zomer van 2022 heeft de aanbesteding van de werkzaamheden plaats gevonden en heeft Schotgroep Aannemingsbedrijf B.V. opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Schotgroep is voor ons als gemeente geen onbekende aannemer. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd.

Planning en werkvolgorde werkzaamheden

Op dit moment is Schotgroep bezig met de rioleringswerkzaamheden in de Fabiusstraat, Bernhardstraat, Marijkelaan en Pieterstraat. Na afronding van deze werkzaamheden, starten ze begin april 2023 in de Voorstraat en het Plein. Ook een klein gedeelte van de Nieuweweg, tot aan de ingang van de begraafplaats wordt meegenomen. Er wordt gestart met de werkzaamheden bij de kruising met de Molendijk en Julianaweg. Vervolgens wordt richting de Nieuweweg gewerkt.  Onze aannemer zal u verder informeren over de detailplanning van de werkzaamheden en de fasering.

Bouwkundige vooropnames

Vanwege de werkzaamheden hebben we ervoor gekozen een bouwkundige opname te laten uitvoeren van de panden en objecten die binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden vallen. Hiermee worden de woningen bedoeld die direct aan het werkgebied grenzen. Deze opname is niet verplicht. Wel adviseren wij directe aanwonenden dringend om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Mocht er gedurende de werkzaamheden schade geconstateerd worden, dan kan deze bouwkundige opname houvast bieden. De bouwkundige opnames worden uitgevoerd door het bedrijf Quattro Expertise uit Oosterhout. Zij zullen u zelf benaderen om een afspraak te maken voor de bouwkundige opname.

Vragen over het werk tijdens de werkzaamheden

Wij proberen de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat de overlast voor bewoners tot een minimum wordt beperkt. Mocht u toch vragen of opmerkingen hebben,  dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor inhoudelijke vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de bereikbaarheid of een klacht neemt u contact op met Jan Metske, omgevingsmanager van Schotgroep Aannemingsbedrijf B.V.

e-mailadres: jan.metske@schotgroep.nl

telefoonnummer: 06 - 13 77 39 45

Heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met Matthijs Kruiswijk,  toezichthouder/directievoerder Gemeente Goeree-Overflakkee.

e-mailadres: m.kruiswijk@goeree-overflakkee.nl

telefoonnummer: 0187 - 475 367