Op maandag 31 januari 2022 vindt de kandidaatstelling plaats. Op die dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau van de gemeente.

Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren. Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voorafgaand aan de kandidaatstelling vindt een voorinlevering plaats, waarbij het centraal stembureau de kandidatenlijst en bijbehorende stukken controleert. De voorinlevering is waarschijnlijk op maandag en/of dinsdag voorafgaande aan de kandidaatstelling, dit wordt later bekend gemaakt. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering kunnen partijen contact opnemen met het bureau Verkiezingen. 

Hoe gaat de kandidaatstelling in zijn werk?

Politieke partijen machtigen een kiezer om de kandidatenlijst namens de partij in te leveren. Bij het inleveren van een kandidatenlijst moeten naast de kandidatenlijst verschillende stukken worden ingeleverd. Voor de inlevering wordt speciale software ter beschikking gesteld. Het is de bedoeling dat de kandidatenlijst digitaal wordt aangeleverd. De secretariaten van de politieke partijen worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om bijeenkomsten bij te wonen, waar wordt uitgelegd hoe met de software moet worden omgegaan. 

Wat moet er worden ingeleverd?

De volgende stukken moeten worden ingeleverd:

  • De kandidatenlijst (model H1)
  • Een verklaring van het partijbestuur, waarbij de persoon die de kandidatenlijst en overige documenten inlevert daartoe is gemachtigd. Deze persoon moet kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing op 16 maart 2022, en moet zich kunnen legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 
  • Een instemmingsverklaring: Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming met de kandidaatstelling worden overgelegd.
  • Kopie legitimatiebewijs: Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart. Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN of sofinummer op de achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden.
  • Verklaringen van voorgenomen vestiging. Van kandidaten op de lijst die niet op Goeree-Overflakkee wonen, moet een verklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich in geval van benoeming op Goeree-Overflakkee te vestigen.
  • Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven de lijst. Om een geregistreerde aanduiding van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, moet bij de lijst een verklaring van de gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om dit te doen (Model H 3-1).
  • Ondersteuningsverklaringen. Partijen die voor het eerst deelnemen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten minimaal 20 ondersteuningsverklaringen inleveren (Model H 4). Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die in Goeree-Overflakkee als kiezer zijn geregistreerd. Op inloop kan, in de periode van maandag 3 januari tot en met maandag 31 januari 2022, de ondersteuningsverklaring persoonlijk worden afgelegd. Ook personen die op een kandidatenlijst staan mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij op Goeree-Overflakkee wonen en kiesgerechtigd zijn. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.
  • Bewijs betaling waarborgsom. Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk maandag 17 januari 2022 een waarborgsom (groot € 225,-) voor de kandidaatstelling betalen. De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd.

Beoordeling kandidatenlijsten

Het centraal stembureau controleert de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste aanduiding. Dit onderzoek gebeurt in een niet-openbare zitting van het centraal stembureau op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur. Het centraal stembureau legt de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen direct na het onderzoek van de lijsten ter inzage, samen met het proces-verbaal van de zitting. Als er – ondanks de voorinlevering - bij beoordeling van de lijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken -  dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de lijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan dan tot uiterlijk donderdag 3 februari 2022, 17.00 uur de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen bij het centraal stembureau.

Openbare zitting

Op vrijdag 4 februari 2022, om 10.00 uur wordt op een nader bekend te maken locatie in een openbare zitting door het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten, en de aanduidingen. Ook nummert het centraal stembureau in deze zitting de kandidatenlijsten. Ook van deze openbare zitting wordt een proces-verbaal opgemaakt dat ter inzage wordt gelegd.

Beroepsmogelijkheid

Tegen de beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan elke belanghebbende en kiezer binnen 4 dagen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van het centraal stembureau over de nummering van de kandidatenlijsten.