Samenstelling

De huidige gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is gekozen op 14, 15 en 16 maart 2022. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee telt 31 leden, verdeeld over 8 fracties.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Vergaderingen en bijeenkomsten

De gemeenteraad vergadert maandelijks, uitgezonderd de zomervakantiemaanden. De raadsvergaderingen worden gehouden in het Rondeel, Dwarsweg 40, 3241 LB Middelharnis.

Voor de raadsvergaderingen zijn regels opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in het Reglement van orde van de raad Goeree-Overflakkee 2020.

Het presidium bereidt de agenda van de gemeenteraad voor en bepaalt wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt. Het presidium wordt daarbij ondersteund door de griffie. Het presidium bestaat uit 9 vertegenwoordigers uit de gemeenteraad en de voorzitter van de gemeenteraad.

Raadsinformatiesysteem Notubiz

De gemeenteraad maakt voor het vergaderen gebruik van het digitale raadsinformatiesysteem (RIS) van Notubiz. In het RIS worden alle vergaderingen en bijbehorende vergaderstukken van de gemeenteraad opgeslagen. Via het RIS kunt u alle vergaderingen en stukken vinden, lezen en als pdf-bestand downloaden, maar ook de vergaderingen live volgen.

Klik op onderstaande button om naar de vergaderkalender van het RIS te gaan.

Vergaderkalender en vergaderstukken

Dialoogavonden en inspraak

Er worden ook maandelijks dialoogavonden gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen belanghebbenden over bepaalde onderwerpen die op de agenda staan, de raadsleden toespreken. Ook is het mogelijk zelf een onderwerp in de dialoogavond in te brengen.

Uitgebreide informatie over inspraak

Gast van de raad

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee nodigt u uit om zich aan te melden als 'Gast van de raad'. Als 'Gast van de raad' krijgt u op een vergaderavond algemene uitleg over het gemeentebestuur, de raadsvergadering, de politieke verhoudingen, de rol van de gemeenteraad en de wijze waarop besluiten worden genomen in de gemeente.

Uitgebreide informatie over 'Gast van de raad'

Griffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de griffie. Griffiemedewerkers zorgen er bijvoorbeeld voor dat vergaderingen van het presidium en de raad goed verlopen. Daarbij verzorgen zij de ‘stukkenstroom’ (alle documenten, bijvoorbeeld nota’s en rapporten) van en naar het presidium en de raad en stellen ze de vergaderagenda's samen.

De griffie bestaat uit: 

  • griffier Bert Brand
  • plaatsvervangend griffiers Jeanine van Eerten en Dick Koppenol
  • griffiemedewerker Mariëlle Schouwenaar

Contact

Heeft u vragen over raadsvergaderingen en/of het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie:

Vergoedingen raadsleden

Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een raadsvergoeding. Daarnaast hebben raadsleden ook recht op een onkostenvergoeding en andere vastgestelde vergoedingen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft daarom besloten dat burgemeester en wethouders jaarlijks een overzicht van alle vergoedingen die in het voorafgaande jaar aan raadsleden zijn betaald op de website plaatsen.

Downloaden: