Net als in 2022 is er in 2023 een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeente keert deze energietoeslag 2023 zo veel mogelijk automatisch uit. Vanaf 1 december 2023 tot en met 31 mei 2024 kunnen inwoners zelf een aanvraag doen.

Let op

Het is vanaf 31 mei 2024 niet meer mogelijk energietoeslag aan te vragen.

Omschrijving

De energietoeslag 2023 is een bedrag van € 1.300,00. Het geld is bestemd voor het betalen van de hogere energiekosten. Per huishouden is er één energietoeslag. U heeft recht op de eenmalige energietoeslag als het inkomen van uw huishouden maximaal 120 % van de bijstandsnorm is. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van uw woonsituatie. Bij de  veel gestelde vragen vindt u de hoogte van dit bedrag. 

De energietoeslag 2023 wordt voor 1 december 2023 automatisch betaald aan inwoners van wie het inkomen bekend is. Dit zijn onder andere inwoners met een bijstandsuitkering, een uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (IOAW- of IOAZ-uitkering) of een periodieke uitkering voor het dagelijks levensonderhoud voor zelfstandigen (BBZ-uitkering levensonderhoud). Op hetzelfde moment wordt gekeken naar alle andere huishoudens die in 2022 energietoeslag kregen. Er wordt gecontroleerd of ze voor 2023 ook voldoen aan de voorwaarden. Zo ja, dan krijgen ze ook automatisch de energietoeslag 2023 gestort.

Ook de groep AIO-gerechtigden wordt hierbij meegenomen. Dat zijn ouderen die geen volledige AOW ontvangen en daarom een aanvulling op hun inkomen krijgen. 

Vanaf 1 december mogelijk om zelf aanvraag te doen

De gemeente heeft niet van alle inwoners de inkomensgegevens in beeld. Voor de groep inwoners die wel recht heeft op energietoeslag maar het geld niet automatisch kreeg is er de mogelijkheid om zelf een aanvraag te doen. Het formulier hiervoor komt vanaf 1 december 2023 op de website.  Aanvragen kan tot en met 31 mei 2024.

Voorwaarden

De energietoeslag 2023 kunt u vanaf 1 december 2023 zelf aanvragen als uw huishouden voldoet aan deze voorwaarden:

 • U of iemand uit uw huishouden heeft de energietoeslag 2023 niet automatisch op uw bankrekening gestort gekregen
 • U heeft een woonadres op Goeree-Overflakkee;
 • U woont in een zelfstandige woonruimte;
 • U bent 21 jaar of ouder; 
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
 • U heeft een laag (gezamenlijk) inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.
 • U ontvangt geen studiefinanciering.
 • U heeft niet eerder de volledige energietoeslag 2023 ontvangen in een andere gemeente. Heeft u een deel ontvangen? Als uw aanvraag wordt toegekend krijgt u het resterende deel. Geef dit aan op het aanvraagformulier.

Deze voorwaarden gelden ook, als daar sprake van is, voor uw partner. De energietoeslag 2023 wordt per huishouden 1 keer uitgekeerd.

Aanpak

 • De gemeente maakt de energietoeslag 2023 zo veel mogelijk automatisch over aan inwoners die daar recht op hebben. Dat gebeurt vóór 1 december 2023.
 • Geen energietoeslag 2023 ontvangen, maar denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u vanaf 1 december 2023 zelf een aanvraag indienen. Bij 'Formulieren' vindt u het aanvraagformulier.
 • Check voor u een aanvraag indient of u voldoet aan alle voorwaarden. 
 • Zorg dat u bij het doen van de aanvraag de benodigde (digitale) bewijsstukken bij de hand heeft:
 • Bewijs van uw (gezamenlijke) inkomen in de maand november. Denk aan salarisstrook, uitkeringsspecificatie of een recente overboeking. Wisselend inkomen? Voeg ook stukken van de maanden september en oktober toe. Kijk ook bij veel gestelde vragen
 • Kopie van geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner. Dat is een ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs;
 • Kopie van laatste bankrekeningafschrift, met zichtbaar rekeningnummer en naam. Op deze bankrekening stort de gemeente de energietoeslag.
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

Contact opnemen

Heeft u vragen over de energietoeslag 2023? Neem contact op met het Sociaalcontactpunt van gemeente Goeree-Overflakkee. Dat kan via telefoonnummer 14 0187, optie 1. Een e-mail sturen kan naar pwi@goeree-overflakkee.nl

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u: 
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.