Gemeente Goeree-Overflakkee

Milieueffectrapport compleet - Windturbinepark Battenoert (06-06-2017)

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windturbinepark Battenoert op Goeree-Overflakkee opnieuw beoordeeld.

Het aangepaste rapport geeft een compleet beeld van de milieueffecten van het park.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl

Het project

De gemeente Goeree-Overflakkee wil het bestemmingsplan aanpassen om het windturbinepark Battenoert van Eneco en Deltawind mogelijk te maken. De gemeente besluit binnenkort ook over de benodigde omgevingsvergunning(en) voor het park. Het park komt aan de zuidkant van Goeree-Overflakkee, ter hoogte van de Grevelingendam. Voordat de gemeente beslist over het bestemmingsplan en over de omgevingsvergunningen zijn de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie constateerde eerder dat het rapport niet compleet was, de gemeente heeft het rapport daarom laten aanpassen.

De gemeente heeft de Commissie nu gevraagd het rapport opnieuw te beoordelen.

Het advies

Het rapport legt nu goed uit waarom het windturbinepark zoals dat in het bestemmingsplan wordt vastgelegd kleiner is (6 turbines) dan in het milieueffectrapport was onderzocht. Uit de landschapsstudie blijkt dat dit kleinere park landschappelijk anders beleefd zal worden, namelijk als één cluster van windturbineparken samen met het bestaande park Battenoert en met het grotere park Krammer op de Krammersluizen. Ook is een totaaloverzicht gegeven van de milieueffecten van het kleinere park.

De Commissie vindt dat met het aangepaste rapport er nu goede en complete milieuinformatie beschikbaar is om een goed onderbouwd besluit over dit windturbinepark te kunnen nemen.

Bijgaand de link naar de website van de Commissie m.e.r. waar ook het definitief toetsingsadvies te vinden is.