Gemeente Goeree-Overflakkee

Milieueffectrapport bijna compleet - Windturbinepark Oostflakkee (06-06-2017)

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windturbinepark Oostflakkee in de Anna Wilhelminapolder op Goeree-Overflakkee beoordeeld.

De effecten van het park op het landschap zijn nog niet volledig beschreven. De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project

De gemeente Goeree-Overflakkee wil het bestemmingsplan aanpassen om het windturbinepark Oostflakkee van Renewable Energy Factory mogelijk te maken. Zij besluit binnenkort ook over de benodigde omgevingsvergunning voor het park. Het park komt aan de zuidkant van Goeree-Overflakkee in de Anna Wilhelminapolder langs de dijk met het Volkerak. Voordat de gemeente beslist over het bestemmingsplan en over de omgevingsvergunningen zijn de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport.

De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.

Het advies

Het rapport laat de milieueffecten zien van verschillende opstellingsvarianten langs de Volkerakdijk met 6 tot 8 windturbines die verschillen in hoogte en in grootte (vermogen turbine). Het rapport geeft aan dat maatregelen nodig zijn om teveel hinder door geluid en slagschaduw voor omwonenden en sterfte onder vleermuizen te voorkomen.

Het ontwerp-bestemmingsplan geeft toestemming voor relatief lage turbines met een grote rotordiameter. Het effect van deze afwijkende verhouding op het landschap is in het milieueffectrapport niet gevisualiseerd. Deze informatie is voor de gemeenteraad belangrijk bij haar afweging over verhoudingen tussen masthoogte en rotordiameter waarvoor het bestemmingsplan straks toestemming geeft.

De Commissie adviseert het rapport aan te laten passen en dan pas te besluiten, de gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen.