Gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente behoudt regie over windenergie op Goeree-Overflakkee (10-11-2014)

De provincie Zuid-Holland heeft haar bevoegdheid om omgevingsvergunningen te verlenen aan exploitanten van windturbines gedelegeerd aan de gemeente Goeree-Overflakkee.

Wethouder Frans Tollenaar ondertekende op donderdag 30 oktober een overeenkomst met de provincie, waarin dit is vastgelegd. Met het tekenen van deze overeenkomst krijgt de gemeente zelf de regie over de plaatsing van windturbines en behoudt zij de regie over windenergie op het eiland.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft met de ondertekening de bevoegdheid gekregen voor het verlenen van vergunningen voor de locaties die zijn opgenomen in de Regionale Structuurvisie Goeree-Overflakkee. De locaties zijn: Noordrand, Polder Van Pallandt, Anna Wilhelminapolder, Park Piet de Wit (bestaande opstelling) en Battenoert.

Dit betekent dat initiatiefnemers met plannen voor de betreffende locaties zich moeten melden bij de gemeente in plaats van bij de provincie voor de ruimtelijke procedure en vergunningverlening. De gemeente behoudt hierdoor de regie op windenergie.

Windenergie op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee komt maximaal 225MW aan windenergie. Dit aantal MegaWatt is afkomstig van de al bestaande windturbines, aangevuld met de nog te plaatsen windturbines. De gemeenteraad heeft op 19 juni 2014 hiervoor de Regionale Structuurvisie vastgesteld. Hierin zijn de definitieve locaties benoemd. Met de vaststelling van de structuurvisie is een nieuwe fase gestart in het windenergieproces: de planfase. In deze fase stellen partijen vast of de projectplannen daadwerkelijk haalbaar zijn. Dit doen zij door het uitvoeren van verschillende onderzoeken, zoals een projectMER. In deze fase worden bewoners en andere stakeholders zoveel mogelijk betrokken bij het vervolgproces.

Ondertekening overeenkomst Provincie - Gemeente