Gemeente Goeree-Overflakkee

Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Een duurzaam Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee zet zich in voor een duurzame toekomst. Een toekomst waarin op het eiland steeds minder energie wordt verbruikt, en de energie die nodig is wordt gewonnen uit schone, duurzame energiebronnen. Waar zuinig wordt omgegaan met de grondstoffen en ons natuurlijk kapitaal. Een toekomst waarin het ook voor de generaties na ons prettig leven is. De gemeente wil met de inwoners, ondernemers en andere partijen samenwerken om zo snel als mogelijk volledig energieneutraal zijn.

In het landelijke Klimaatakkoord maakten we afspraken om het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas terug te dringen en ons energieverbruik te verminderen. Door te stoppen met het gebruik van aardgas als energiebron, verminderen we de CO2-uitstoot. Daarnaast zijn we daardoor niet langer afhankelijk van buitenlandse leveranciers van aardgas. Ook door spaarzaam om te gaan met onze grondstoffen, bijvoorbeeld door te recyclen, zorgen we voor de aarde. Op deze pagina lees je er meer over.

Naar een Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee is op weg naar een duurzame toekomst. Een toekomst waarin op ons eiland steeds minder energie wordt verbruikt en de energie die nodig is, wordt gewonnen uit schone, duurzame energiebronnen. En we ons aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden zoals droge periodes en hevige buien.

Deze overgang raakt ons allemaal: jong en oud, huiseigenaar en huurder, eilandbewoner en ondernemer. De gemeente wil daarom samen met de inwoners, ondernemers en andere partijen nadenken over plannen, oplossingen en de uitvoering. Samen maken we Goeree-Overflakkee Klimaatkrachtig

Natuurlijk kapitaal en circulaire economie

Als gemeente willen we het natuurlijk kapitaal van het eiland beschermen en de circulaire economie stimuleren. Op Goeree-Overflakkee zijn we economisch sterk afhankelijk van het natuurlijke kapitaal - bijvoorbeeld onze lucht, de bodem en het water.

Dat beperkt zich niet alleen tot natuurgebieden. We gebruiken de vruchtbare bodem om voedsel op te verbouwen, de duinen en dijken beschermen ons tegen overstromingen, de toeristen genieten van onze mooie landschappen, de omliggende stranden en wateren. Bovendien hebben we het lekkerste drinkwater van de regio. Maar ook op kleine schaal genieten we van een gezond ecosysteem. Denk aan de koelte van een boom, de vissen in de sloten die muggenlarven eten of de zwaluwen die de muggen eten als ze groot zijn, de bloemen die het voorjaar aankondigen en ga zo maar door. Het is daarom heel belangrijk dat het ecosysteem en de biodiversiteit in de natuurgebieden, maar ook daarbuiten, gezond zijn. Daarom richten we ons ook op de mogelijkheden van een circulaire economie. Achter de schermen werken we als gemeente aan plannen om duurzamer om te gaan met grondstoffen en het hergebruik van materialen. Bijvoorbeeld in ons afvalbeleid, en als we producten inkopen. We proberen inwoners en bedrijven te helpen om hetzelfde te doen. Zo zorgen we er samen voor dat de kwaliteit van leven waar we aan gewend zijn ook op de lange termijn blijft toenemen op Goeree-Overflakkee. 

Tot slot: de tand des tijds en de toekomst

We beschouwen duurzaamheid als meer dan het opwekken van groene stroom of het beperken van CO2-uitstoot alleen. Duurzaamheid gaat over alles wat de tand des tijds doorstaat. Duurzame ontwikkeling sluit aan op actuele behoeften, maar biedt ook voedingsbodem voor toekomstige generaties om in hĂșn behoeften te voorzien. Het is het tegenovergestelde van wegwerpen. Om mensen bewust te maken van hun impact zijn er allerlei termen in de omloop. Zo moedigt de term PPP (People, Planet, Profit) je aan om je af te vragen wat een bepaalde actie specifiek betekent voor de mensen, voor de aarde en wat het profijt ervan is. In het kader van rentmeesterschap: onze kinderen hebben ook recht op een leefbare aarde. Dat is onze plicht en daarom dragen we nu bij voor later. Ben jij je bewust hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte je gebruikt om jouw consumptieniveau te kunnen handhaven en je afvalproductie te kunnen verwerken? Wat is jouw ecologische voetafdruk?

Op Goeree-Overflakkee gaan we al deze grote uitdagingen en vraagstukken niet uit de weg. Daarom zijn we koploper op het gebied van duurzaamheid.

Samen maken we Goeree-Overflakkee Klimaatkrachtig