Gemeente Goeree-Overflakkee

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

U vindt hier informatie over: "Tozo 1"

Tozo 1

U kunt sinds 1 juni 2020 geen aanvraag voor de Tozo1-regeling meer indienen.

Eén van de maatregelen van het economisch noodpakket in verband met de coronacrisis is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit is een regeling voor zelfstandigen. De regeling voorziet in algemene bijstand voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook kan een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt. De Tozo wordt uitgevoerd door gemeenten.

Voor wie onder welke voorwaarden?

Kijk op https://www.krijgiktozo.nl/ of u in aanmerking kunt komen voor ondersteuning op basis van de Tozo-regeling.

Algemene bijstand voor levensonderhoud

 • Inkomen zelfstandige aanvullen tot bijstandsniveau voor maximaal 3 maanden door coronacrisis.
 • Geen kostendelersnorm.
 • Inkomen partner en vermogen buiten beschouwing.
 • Zijn beide partners ondernemer, dan kan het inkomen van de meestverdienende partner worden vrijgelaten.
 • Uitkering kan om niet worden verstrekt voor maximaal 3 aaneengesloten maanden in de periode maart t/m september 2020. Dit als de aanvraag is ingediend voor 1 juni 2020.

Uitkering voor bedrijfskapitaal

 • Er moet sprake zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
 • Een lening van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Inlichtingenplicht

De inlichtingenplicht op grond van artikel 17 Participatiewet geldt ook voor de Tozo1-regeling. Bij constatering van fraude moet het college de uitkering terugvorderen en een boete opleggen.

Wanneer u een aanvraag heeft gedaan op grond van de Tozo-regeling en aan u is een uitkering voor levensonderhoud toegekend, dan dient u uw inkomsten uit uw bedrijf en de overige inkomsten in de periode van toekenning aan ons door te geven.

Daarvoor vult u het formulier ‘opgave maandelijkse inkomsten’ in.

Tozo2

Indien u vanaf 1 juni 2020 algemene bijstand voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal wilt aanvragen, dan kunt u dit doen op grond van de regelgeving van de Tozo2-regeling.

Informatie over deze regeling en het aanvraagformulier vindt u bij ‘Tozo2’.

U vindt hier informatie over: "Tozo 2"

Tozo 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.

Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 2 kunt u vanaf 2 juni tot met 30 september aanvragen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. 

Welke voorwaarden gelden voor Tozo 2

Net als de Tozo 1 kent de Tozo 2 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

 • Er geldt geen vermogenstoets
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast
 • Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval.

De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni tot en met september 2020. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maanden augustus en september. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2 uitkering wel de partnerinkomenstoets.

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van  € 10.157,00. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

Aanvraag Tozo 2 online indienen