Gemeente Goeree-Overflakkee

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vierde vervolg.

De noodregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo 4) die 30 juni 2021 afgelopen is, is met drie maanden verlengd tot en met 30 september 2021 (Tozo 5). De voorwaarden voor de toekenning van Tozo 5 zijn gelijk aan de voorwaarden van Tozo 4.

Als u nu gebruik maakt van de Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 5 kunt u vanaf 1 juli 2021 tot met 30 september 2021 aanvragen.  De Tozo-5 uitkering kan voor maximaal 3 kalendermaanden en uitsluitend over hele kalendermaanden worden toegekend.

Aanvraag Tozo 5 met terugwerkende kracht

Tozo 5 kan over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend.

De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 5 kan in de maanden augustus en september 2021 met terugwerkende vanaf maximaal 1 juli 2021 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 augustus een aanvraag indient, kan de uitkering levensonderhoud – indien noodzakelijk – maximaal met terugwerkende kracht worden toegekend vanaf 1 juli 2021.

Na 30 juni 2021 is géén aanvraag voor een uitkering levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal in het kader van Tozo-4 meer mogelijk.

Welke voorwaarden gelden voor Tozo 5

  • Er geldt geen vermogenstoets
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast, wel telt het inkomen van de partner mee als gezinsinkomen, de partnerinkomenstoets.

Partnerinkomenstoets

De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 5 uitkering levensonderhoud.

Bedrijfskrediet

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent. Over de periode van Tozo 1 tot en met Tozo 5 kunt u maximaal € 10.157,00 aanvragen. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening. 5

Aanvraag Tozo 5 online indienen

Opgave inkomsten

U kunt uw maandelijkse inkomsten online doorgeven:

Opgave maandelijkse inkomsten indienen