Bestuur  |  Algemene informatie gemeenteraad

Algemene informatie gemeenteraad

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft 29 leden uit 8 fracties. Zij vertegenwoordigen de bevolking van Goeree-Overflakkee in het gemeentebestuur. De gemeenteraad is voor vijfenhalf jaar geïnstalleerd. Gemeenten die per 1 januari 2013 zijn heringedeeld konden de reguliere raadsverkiezingen van maart 2014 overslaan. De raadsleden die op 21 november 2012 zijn gekozen hebben zitting tot aan de reguliere raadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Informatie gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders én van de gemeenteraad.

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. De gemeenteraad beslist ook hoe het geld wordt besteed. Daarnaast controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders.

Werkwijze raad

De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee maal per maand. De vergaderingen vinden normaal gesproken plaats op donderdagavond vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis. De raadsvergadering kent drie fasen: een beeldvormende fase, een oordeelsvormende fase en een besluitvormende fase. Elk agendapunt wordt ingedeeld in één van deze fasen. 

Beeldvormende fase

In de beeldvormende fase wordt informatie ingewonnen door de gemeenteraad, bijvoorbeeld door middel van een presentatie.

Oordeelsvormende fase

In de oordeelsvormende fase vindt het debat plaats. Indien de raad daartoe besluit, kunnen voorstellen die oordeelsvormend geagendeerd staan direct tot besluitvorming leiden.

Besluitvormende fase

In de besluitvormende fase worden verder besluiten genomen over de voorstellen die daartoe rijp bevonden worden.

Nadere regels werkwijze

Nadere regels omtrent de werkwijze kunt u nalezen in het Reglement van orde en de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

Besluitenlijsten

Van iedere raadsvergadering maakt de griffie een besluitenlijst. Daarop staat wat de gemeenteraad heeft besloten over de onderwerpen die op de agenda stonden.

Abonneren op nieuwsbrief gemeenteraad

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. Deze nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken na de raadsvergadering. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via registreren van uw nieuwsbriefabonnement.

Afspraak maken

Contactformulier

Telefoon 14 0187 (alternatief: +31 187 475555)

De gemeente is telefonisch
bereikbaar op:

Maandag t/m donderdag:
08.00 tot 17.00 uur

Vrijdag:
08.00 tot 12.00 uur

Adressen

Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

Locatie raadsvergaderingen:
Bestuurscentrum Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis