Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 4 november 2021 heeft vastgesteld het bestemmingsplan ‘Twee woningen Langeweg Ooltgensplaat’ met IMRO codering: NL.IMRO.1924.OLPLangeweg2won-BP30 met de bijbehorende regels.

Plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Oosten van de Langeweg tegen de grens met het buitengebied. Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van één woning. Het bestemmingsplan 'Twee woningen Langeweg Ooltgensplaat' biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Inzage 

U kunt de stukken inzien vanaf 17 november 2021 tot en met 28 december 2021. U kunt de stukken raadplegen op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. In veel gevallen kunnen we u de stukken ook per mail toesturen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis.

Beroepstermijn  

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Twee woningen Langeweg Ooltgensplaat’ naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te stellen.
  • Bij gewijzigde vaststelling. Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. 

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding 

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Koppenaal van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.